การคาลิเบรชั่นแบบตัวแปรพหุ แนะแนวเชิงปฏิบัติสำหรับการพัฒนาแบบจำลองในเคมีวิเคราะห์”

แปลจากหนังสือ “Multivariate Calibration. A practical guide for developing methods in the quantitative analytical chemistry” 2nd English Edition, 2006. เขียนโดย Dr. Jörg-Peter Conzen

แปลโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ นายรวิภัทร ลาภเจริญสุข น.ส. กรรณพต แก้วสอน นายพลนน อ่อนไสว นายบัณฑิต ทองสร้อยนายนัฐกรณ์ สอนสงวน ว่าที่ร้อยตรี สมชาย กลัดสุข นายศิวดล รัตนโอภา นายอภิชาต สมผิว และ น.ส. กิ่งดาว ชนะโชติ

 

We have a deep gratitude for the author “Dr. Jörg-Peter Conzen” who allows us to translate this book into Thai language and share it at www.nirsresearch.com without any cost. His contribution on the progress of near infrared spectroscopy technology is retrospective and noteworthy.

คณะผู้แปลขอขอบพระคุณท่านผู้เขียน “ดร. จอร์ก-ปีเตอร์ คอนเซ็น” [1] ที่อนุญาตให้แปลหนังสือนี้เป็นภาษาไทยและแบ่งปันในเวปไซด์ www.nirsresearch.com โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ. ความกรุณาของท่านต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี จะถูกระลึกถึงและจดจำ

 

“The translation is for everybody to free download use for academic purpose but not for commercial interests”

ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับแปลนี้ได้ฟรีเฉพาะเพื่อใช้ในการศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
A group of lecturer (Assoc. Prof. Dr. Panmanas Sirisomboon) and master and doctoral students in agricultural engineering of the NIRS Research Center of Agricultural Product and Food in Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, translate the book of “Multivariate Calibration. A practical guide for developing methods in the quantitative analytical chemistry” written by Dr. Jörg-Peter Conzen  into Thai language with the following objectives to:
1. study in the class of 01108046 Advanced Nondestructive Quality Evaluation Of Agricultural Product And Food and 01107419 Near-Infrared Spectroscopy Of Agricultral Produce And Food.
2. share this translation in the website of www.nirsresearch.com which is the website of the above center which is non-profit sector. Everybody can free download the translation from this website. Everybody can use it for academic purpose but not for commercial interests.
ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับแปลนี้ได้ฟรีเฉพาะเพื่อใช้ในการศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า  

 

[1] “The copyright is belong to Dr. Jörg-Peter Conzen”

Engine by shopup.com