เครื่อง NIR-spectrometer ที่มี  

์Near infrared spectroscopy

์Near infrared spectroscopy

Engine by shopup.com