ระบบตรวจวัดความหนาแน่นของพันธะเชื่อมขวางในกระบวนการผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ และกระบวนการผลิตถุงมือยางในอุตสาหกรรมยางพารา ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป

หมวดหมู่: Knowledge

ระบบตรวจวัดความหนาแน่นของพันธะเชื่อมขวางในกระบวนการผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ และกระบวนการผลิตถุงมือยางในอุตสาหกรรมยางพารา ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป

ผู้เขียนและบรรณาธิการ
เจษฎา โพธิ์สม, สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เขียน
จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์, ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กานวิสิทธิ์ มาระภูมิ, สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุนทารี เดชะพันธ์, บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Sneha Sharma, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฐิติมา พนมโสภณ, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธนพล สลับสี, บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด
อดิศักดิ์ กองวารี, บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด
Chin Hock Lim, บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

“The book is for everybody to free download use for academic purpose but not for commercial interests”

สามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ฟรีเฉพาะเพื่อใช้ในการศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า

 

Link for download (.PDF) - https://qrco.de/beJ4OZ

 

02 ก.ย. 2566

ผู้ชม 535 ครั้ง

Engine by shopup.com