Avantes VIS/NIR Portable Spectrometer

หมวดหมู่: เครื่อง nir

 

 
      

 

คุณลักษณะเฉพาะของ Portable near infrared spectrophotometer 


 1. มี Fiber Optic Spectrometer หลัก มีช่วงคลื่นระหว่าง 360-1100nm หรือกว้างกว่าใช้งานกับระบบไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อแบบ USB
 2. มีซอฟแวร์วัดค่าพื้นฐานทางสเปกโทรมิเตอร์ คือ counts , absorbance , transmittance และ reflectance สามารถใช้วัดแบบ time series ( Kinetics ) ได้
 3. มีแหล่งกำเนิดแสงช่วงความยาวคลื่น 360-2500nm ชนิดใช้หลอด tungsten halogen  มีอายุใช้งานของหลอดกำเนิดแสงประมาณ 1,000 ชั่วโมงหรือมากกว่า
 4. มี integrating sphere แบบมีแหล่งกำเนิดแสงในตัว ในช่วงความยาวคลื่น 360 ถึง 2500 นาโนเมตร ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง มีอายุใช้งานของหลอดกำเนิดแสงประมาณ 4,000 ชั่วโมงหรือมากกว่า มีพัดลมระบายความร้อนอยู่ภายในตัวเพื่อช่วยรักษาความเสถียรในการทำงานของแหล่งกำเนิดแสง มีตัวแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ เป็น ไฟฟ้ากระแสตรง
 5. มีหัววัดแบบไฟเบอร์ออปติก จำนวนอย่างน้อย 1 หัว สำหรับวัดการสะท้อนแสงแบบ diffuse ใช้ได้กับตัวอย่างทั้งชนิดของแข็ง , ของเหลวทึบแสง และผง ในช่วงความยาวคลื่น 350 ถึง 2,000 นาโนเมตร ภายในตัวโพรบประกอบด้วยเส้นไฟเบอร์ออปติคขนาดไม่น้อยกว่า 200 ไมโครเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 7 เส้น และมีช่องเปิดรับแสงในแต่ละเส้นเท่ากับ 0.22 หรือกว้างกว่า สามารถใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง -30 ถึง 100 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า
 6. มีสายไฟเบอร์ออปติก จำนวนอย่างน้อย 2 เส้น ความยาวเส้นละ 0.5 เมตร สำหรับใช้นำแสง ใช้สำหรับนำแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ ในช่วงความยาวคลื่น 350 ถึง 2,000 นาโนเมตร ภายในตัวสายประกอบด้วยเส้นไฟเบอร์ออปติคขนาด 1,000 ไมโครเมตร จำนวน 1 เส้น และมีช่องเปิดรับแสงเท่ากับ 0.22 มีหัวเชื่อมต่อกับเครื่องสเปกโทรมิเตอร์และแหล่งกำเนิดแสง
 7. มีอุปกรณ์ปรับลดความเข้มแสง ใช้สำหรับปรับลดความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ ในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร สามารถปรับลดความเข้มแสงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และล๊อกตำแหน่งของตัวปรับได้ มีเลนส์รวมแสงพร้อมหัวเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ออปติค
 8. มีอุปกรณ์ใส่คิวเวทชนิดเชื่อมติดโดยตรงกับแหล่งกำเนิดแสง เพื่อใช้วัดค่า absorbance และ transmittance ของของเหลวในคิวเวท มีช่องใส่คิวเวทขนาด 10 x 10 มิลลิเมตร มีเลนส์รวมแสงพร้อมหัวเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ออปติค
 9. มีคิวเวทแบบควอทซ์ ตัวคิวเวทเป็นชนิด 2 หน้าต่าง  มีขนาด 10 มิลลิเมตร สำหรับใช้ใส่ตัวอย่างเพื่อวัดค่า absorbance และ transmittance จำนวนอย่างน้อย 1 อัน
 10. มีแผ่นสีขาวมาตรฐาน สำหรับใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการวัดการสะท้อนแสง  
 11. มีแท่นช่วยยึดโพรบวัดการสะท้อนแสง
 12. อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ห้องปฏิบัติการอื่นๆได้สะดวก
 13. มีเอกสารแสดงการสอบเทียบความถูกต้องของค่าความยาวคลื่นจากโรงงานผู้ผลิต
 14. มีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 15. มีคู่มือประกอบการใช้งานเครื่องและซอฟแวร์ จำนวน 1 ชุด
 16. ตัวเครื่องไฟเบอร์ออปติคสเปกโทรมิเตอร์ได้รับมาตรฐาน
 17. รับประกันตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย 1 ปี  
 18. รับประกันอย่างน้อย 3 เดือน สำหรับหลอดกำเนิดแสงทุกชนิด

30 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 3275 ครั้ง

Engine by shopup.com