ศูนย์วิจัยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร (NIRS Research Center for Agricultural Product and Food)
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร และเผยแพร่เทคโนโลยีนี้แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ

มีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

NIRS Research Center for Agricultural Product and Food was established on 28 May 2012 in the curriculum of agricultural
engineering, faculty of engineering, King Mongkut's institute of technology Ladkrabang with the objective of conducting research
related and distributing of this technology to researchers, students and interested people.
 
Our goal is to apply the NIRS for food and Agro-industries in Thailand to reduce the operating cost in evaluation and controling
of quality of raw materials and product.

เครื่อง NIR-spectrometer ที่มี  

์Near infrared spectroscopy

์Near infrared spectroscopy

Engine by shopup.com