ผศ.ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

หมวดหมู่: นักวิจัย

 

Name: Mr. PRASAN  CHOOMJAIHAN 

DOB: 5th November 1976 

National: Thai

Current position: Lecturer 

Working Address: Agricultural Engineering Program,
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkranbang
Chalong-Krung Road, Ladkrabang, Bangkok, 10520
Tel: (+66) 02 329 8337-8 Fax: (+66) 02 329 8336
Email : kcprasan@kmitl.ac.th

Educational Degree

Degree Year University
Doctor of Philosophy
(Chemical Engineering)
2009 The University of Manchester,
United Kingdom
Master Degree in 
Agricultural Machinery
2001 Khon-Kean University, Thailand
Bachelor Degree in 
Agricultural Engineering 
1998 King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkranbang, Thailand

 

Interesting research

 • Grain and Cereal Process Engineering
 • Particle Size Analysis for Agricultural Products
 • Post-Harvest Technology
 • Non-Destructive measuring technique

Teaching Experience

 • Agricultural Process Engineering
 • Crops Processing Storage and System Design
 • Statistical Methods and Data Analysis
 • Post Harvest Technology

 

Published Paper
1.  Prasan Choomjaihan and Grant Campbell. 2008. Extension of the Breakage Equation for First Break milling of wheat: Characterization of the Mineral Composition of Wheat Stock by ICP-OES. AACC International Annual Meeting. 21-24 September. Hawaii Convention Center. Honolulu, Hawaii.
2.  ณัฐฐาภรณ์ ภักดีสรสุข และประสันต์  ชุ่มใจหาญ. 2558. การศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในการให้ความร้อนผลปาล์มต่อการยับยั้งค่ากรดไขมันอิสระ และต่อการเก็บรักษาผลปาล์ม. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 16. วันที่ 17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค. สมุทรปราการ.
3.  ณัฐฐาภรณ์ ภักดีสรสุข และประสันต์  ชุ่มใจหาญ. 2558. อิทธิพลของการสร้างสภาวะความชื้นเทียมและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของผลปาล์มน้ำมัน. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 16. วันที่ 17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค. สมุทรปราการ.
4.  อกนิษฐ์  ชุมวิสูตร และประสันต์  ชุ่มใจหาญ. 2558. การศึกษาวิธีการเพิ่มคุณค่าของข้าวคุณภาพต่ำ: กรณีศึกษาการเพิ่มคาเทชินในเมล็ดข้าวโดยกระบวนการทําข้าวนึ่ง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 16. วันที่ 17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค. สมุทรปราการ.
5.  ประสันต์  ชุ่มใจหาญ, กำพล  ใจดี, กิตติคุณ  ดีเจริญ และอังคาร  หรสิทธิ์. 2557. อิทธิพลของการขัดขาวข้าวกล้องงอกต่อปริมาณสาร Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ที่เหลืออยู่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3/1 พิเศษ). หน้า 437-440
6.  S.P. Galindez-Najera, P.Choomjaihan, C.Barron, V.Lullien-Pellerin and G.M.Campbell.2016. A Compositional Breakage Equation for Wheat Milling. Journal of Feed Engineering. Vol 182. P 46-64.
7.  Puttinun Jarruwat and Prasan Choomjaihan. 2014. Feasibility study on estimation of rice weevil quantity in rice stock using near-infrared spectroscopy technique. Journal of Innovative Optical Health Sciences. Vol. 07(4). 1450001. 8p. DOI: 10.1142/S179354581450001
8.  Puttinun Jarruwat and Prasan Choomjaihan. 2017. Applicability of near infrared spectroscopy for detecting post-fumigated weevil in package rice. Journal of Near Infrared Spectroscopy. Vol. 25(1), 72-81.
9.  Puttinun Jarruwat and Prasan Choomjaihan. 2017. Applying singular value decomposition technique for quantifying the insects in commercial Thai Hommali Rice from NIR Spectrum. Journal of Innovative Optical Health Sciences. Vol. 10(2). 1650047. 12p. DOI: 10.1142/S1793545816500474

Reviewers Journal

 • Biochemical Engineering
 • Journal of Cereal Chemistry
 • Cereal Chemistry
 • Thai Society of Agricultural Engineering Journal

04 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1080 ครั้ง

Engine by shopup.com