รศ.ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

หมวดหมู่: นักวิจัย

 


Name: Panmanas Sirisomboon

Nationality: Thai

Date of Birth: 1958, September 3

Marital Status: Single

 

Permanent address:

Curriculum of Agricultural Engineering,

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering,

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

Tel: +66 2 739-2412, +66 2 3298000 ext. 5120, 5008

E-mail: panmanas.si@kmitl.ac.th

URL: www.nirsresearch.com

 

Present address:

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering,

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

Tel: 66 2 739-2412, +66 2 3298000 ext. 5120, 5008, Fax: +66 2 3298336

 

Educational Background:

 • Ph.D. (Agricultural Science in Agricultural Engineering) from the United Graduate,

           School of Agriculture, Kagoshima University (Saga University), Japan. (1997-2001)

           Research title "Studies on the relationship between texture and pectin constituents of Japanese pear"

 • M.Eng. (Agricultural Engineering) from Asian Institute of Technology, Thailand.  (1982-1984)

           Research title "Study of a rigid towed wheel on soft soil"

 • B.Eng. (Agricultural Engineering) from Kasetsart University, Thailand. (1976-1980)

 

Scholarships:

 • Awarded USAID scholarship to do M.Eng. in Asian Institute of Technology, Thailand.

 • Awarded Royal Thai Government scholarship to pursue Ph.D. degree in Japan.

 

Award:

 • The best qualified research award in engineering in the 6th conference of Kasetsart University 

           Kampangsan campus. Panmanas Sirisomboon and Phatcharee Klaimanee 2009. Physical 

           properties of sweet corn. The 6th KU-KPS conference. 8-9 December 2009. Kasetsart 

           University, Kampangsan campus, Nakorn Pathom, Thailand (in Thai).

 

Training attended:

 • Training course in fast pyrolysis at Institute of Technical Chemistry, Karlsruhe Institute of Technology, Campus 

           North, Germany. 1st April – 30th June 2010.

 • Training course in Advanced Chemometrics for NIRS by Dr. Tom Fearn, in the 14th International Conference on 

           Near Infrared Spectroscopy, 8 November 2009, Bangkok, Thailand.

 • Training on Computer Application in Data Analysis by SPSS for Window program held in King Mongkut’s 

           Institute of Technology Ladkrabang Research and Computer Service Center, Thailand during November 21-25, 

           2005.

 • Short course on Near Infrared Spectroscopy and Its Applications on Perishable Crops and Grains held in 

           Postharvest Technology Institute, Chiang Mai University. Thailand during June 28-30, 2005.

 • Training on Product Quality Control by Near Infrared Spectroscopy Technique for the World Trade Competition 

           held in Kasetsart University, Bangkok, Thailand during November 27-28, 2002.

 • Advanced International course in Agricultural Engineering held in the Agricultural Research Organization, 

          Volcani center, Bet Dagan, Israel in April 30-June 23, 1995.

 • Summer Intensive English Course at Language Institute of Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand in 

          March 16- April 17, 1992.

 • Training and workshop on scientific research in the level of co-scientist organized by National Research 

          Council, held in Bangkok, Thailand in September 14-21, 1990.

 • Training course in the computer based training (CBT) on manufacturing of tools and spare parts organized 

           jointly by United Nations Industrial Development Organization and the Belgium government and the General 

           Administration for Cooperation in Development (AGCD) held in Liege, Belgium during December 4-8.

 • Training program under the auspices of the Royal Danish Veterinary Agricultural University, Institute of 

          Agricultural Engineering and at the Technical University of Denmark, Denmark during April 27-December 27, 

          1988.

 

Work experiences: 

Work at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand (1980-present)

 • Lecturer (1980-1988)
 • Assistant Professor (1988-1996)
 • Associate Professor (1996-present)
 • Visiting Researcher at Laboratory of Agricultural Production Engineering, Saga University, Japan. (26th

          March-4th May 2007)

 

Responsibilities: 

To teach undergraduate and graduate students for agricultural engineering courses, do research in

agricultural engineering field and be available for cooperating work in organization.

 

Teaching Assignments: 

Undergraduate:

Physical and Engineering Properties of Biological Materials

Materials Handling Engineering

Agricultural Engineering Project I and II

Agricultural Engineering Laboratory I, II, III and IV 

Graduate:

Near-infrared spectroscopy of agricultural produce and food

Texture of agricultural produce and food

Advanced nondestructive quality evaluation of agricultural product and food

Spectro-separator for rice application (Co-lecturer)

Physical properties of agricultural and food materials

Selected Topic in Agricultural Engineering

Research methodology

Seminar

Thesis

 

Current NIR spectroscopy research activity:

 1. Evaluation of commercial quality parameters of concentrated Para rubber latex and product by near infrared spectroscopy. (adviser for 1 master students, 1 doctoral student).
 2. Evaluation of vitamin C of organic, semi-organic and non-organic tomato cv tony  by near infrared spectroscopy (adviser for 1 master student).
 3. Evaluation of maturity of durian (Durio zibethinusMurray CV. Mon Thong) for export and its eating quality for sale in department store by near infrared spectroscopy technique  (adviser for a doctoral student).
 4. Pre-harvested Yield Assessment and Real-time Yield Monitoring in Sugarcane using Near- infrared Spectroscopy (adviser for a doctoral student).
 5. Evaluation of parboiled rice quality using near infrared spectroscopy (adviser for a doctoral student).Online near infrared sensor for maturity and sweetness measurement of durian pulp (adviser for 2 master students). 
 6. Online near infrared sensor for sweetness measurement of mango cv nam dok mai (adviser for 1 master student).

 

Membership of professional societies:

 1. Thai Society of Agricultural Engineers (Life member)
 2. National Metal and Materials Technology Center
 3. Technology Promotion Association (Thai-Japan) (Life member)

 

Reviewer work: 

International Journal

 1. Journal of Texture Studies (2016, 1 manuscript)
 2. Journal of Chemometrics (2016, 1 manuscript)
 3. Transactions of the ASABE(American Society of Agricultural and Biological Engineers) (2016, 2 manuscript)
 4. Biosystems Engineering (2009, 1 manuscript; 2010, 2 manuscripts; 2011, 2 manuscript; 2012, 1 manuscript; 2013, 2 manuscript; 2014, 2 manuscript; 2016, 1 manuscript) Impact factor (2010; 1.102, 2009: 0.917) 5-year Impact factor: 1.4
 5. Food Chemistry (2016, 1 manuscript, 2017, 3 manuscript)
 6. Journal of Food Biochemistry (2017, 1 manuscript)
 7. LWT Food Science and Technology (2017, 1 manuscript)
 8. Spectroscopy Letters (2017, 1 manuscript)
 9. Agronomy Research (2017, 1 manuscript)
 10. International Agricultural Engineering Journal (IAEJ) (2017, 1 manuscript)
 11. BioMed Research International (2016, 1 manuscript)
 12. CyTA - Journal of Food (2016, 1 manuscript)
 13. Open Journal of Soil Science (OJSS) (2016, 1 manuscript)
 14. Pesquisa Agropecuária Tropical (Agricultural Research in the Tropics) (2013, 1 manuscript)
 15. Computers and Electronics in Agriculture (2013, 1 manuscript)
 16. Lubrication Science (2012, 1 manuscript)
 17. Postharvest Biology and Technology(2012, 1 manuscript) Impact factor (2011; 2.411)
 18. Technical Sciences (2012, 1 manuscript)
 19. International Journal Of Bioprocess And Biotechnological Advancements (2015, 1 manuscript)
 20. Bioresource (2012, 1 manuscript)
 21. Food Research International (2014, 5 manuscript, 2013, 5 manuscript, 2012, 5 manuscript) Impact factor (2011; 3.150)
 22. Fruits (2012, 1 manuscript) Impact factor (2011: 0.764)
 23. HortScience Journal (The American Society of Horticultural Science) (2009, 1 manuscript)
 24. Food and bioprocess technology: An international journal (2010, 1 Manuscript) Impact factor (2009: 2.238)
 25. Spectroscopy Letters (2016, 1 manuscript) Impact factor (2014: 0.852)
 26. Journal of Innovative Optical Health Sciences (2013, 1 Manuscript)
 27. Sensors (2011, 1 manuscript)
 28. The Songklanakarin Journal of Science and Technology (2015, 1 manuscript; 2016, 1 manuscript)
 29. Journal of Agricultural Science and Technology (Islamic Republic of Iran) (2009, 2 manuscript; 2010, 2 manuscript)
 30. International Journal of Food Properties (2016, 1 manuscript, 2014, 1 manuscript, 2013, 1 manuscript, 2011, 1 manuscript; 2009, 1 manuscript) Impact factor (2008: 1.020), (2009: 0.820)
 31. Separation and Purification Technology (2011, 1 manuscript) Impact factor (2010: 2.879)
 32. World Applied Sciences Journal (2009, 1 manuscript)
 33. Electronic Journal Of Polish Agricultural Universities (2013, 1 manuscript)
 34. Kamphaengsaen Academic  Journal. http://www.kps.ku.ac.th/journal. (2008, 2009) 
 35. Journal of Food Process Engineering (2009, 1 manuscript) Impact factor (2009: 0.656)
 36. Industrial Crops and Products, An International Journal (2008, 1 manuscript, 2009, 1 manuscript, 2011, 2 manuscripts, 2012, 1 manuscripts, 2015, 3 manuscript) Impact factor (2008, 2009: 1.660; 2011: 2.507)
 37. The technology and innovation for sustainable development international conference (TISD2008, TISD2009, TISD2010 (4 manuscripts)).
 38. The Philippine Agricultural Scientist Journal (2008, 1 manuscript; 2011, 1 manuscript, 2016, 1 manuscript) 
 39. Maejo International Journal of Science and Technology (2008, 1 manuscript, 2010, 1 manuscript) (Member of editorial board)
 40. Koen Kaen University Research Journal (2007)
 41. Suranaree Journal of Science and Technology (2007)
 42. Songklanakarin Journal of Science and Technology (2011, 1 manuscript)
 43. Thai Journal of Agricultural Science (2013, 1 manuscript)

 

National Journal

 1. Journal of Rajabhat Maha Sarakham University (2010, 1 manuscript)
 2. Journal of Engineering Rajamangala Thanyaburi (2009, 1 manuscript)
 3. KKU research journal (2007)
 4. Kamphaengsaen Academic Journal, http://www.kps.ku.ac.th/journal. (2008, 2009)
 5. Journal of Rajanagarindra (Rajabhat University Rajanagarindra) (2007-present) (2011, 3 manuscripts)
 6. Journal of the Thai Society of Agricultural Engineering (2002-2009), (2012, 1 manuscript)
 7. Ladkrabang Engineering Journal, Thailand (1995-1996) (Member of editorial board)
 8. Industrial Technology Journal, Thailand (1994-1996) (Member of editorial board)

 

 Books 

 1. Panmanas Sirisomboon: Engineering Mechanic (static) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand (1986) (in Thai)
 1. Panmanas Sirisomboon: Material Handling Technology: Materials and Handling Equipment. Technology Promotion Association (Thai-Japan), Bangkok, Thailand. 1st edition (1991) 2nd edition (1994) 3rd edition (1996) 4th edition (1999) 126 p. (in Thai)
 1. Panmanas Sirisomboonand Chuanpis Polwatana: English-Thai Dictionary of Agriculture: Agricultural Machinery. O.S. Printing House, Bangkok, Thailand. 1st edition (1994) 152 p.
 1. Panmanas Sirisomboon, Pimpen Pornchaloempong and Satip Ratanapasakorn: Physical and Engineering Properties of Biological Materials. Text Book Division, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. 1st edition (1995) 271p. (in Thai)
 1. Panmanas Sirisomboon: Materials Handling Engineering, Volume 1 and Volume 2. Text Book Division, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. 1st edition (1997) 2nd edition (2003) 439p. (in Thai) 
 1. Takayuki Kojima, Shuji Fujita, Munehiro Tanaka,Panmanas Sirisomboon: Chapter 11, Plant Compounds and Fruit Texture: the Case of Pear.  In Texture in Food, Volume 2: Solid Foods,  David Kilcast Editor. Woodhead publishing limited. Cambridge, England. 1st edition (2004) p  259-294.
 1. B. Jarimopas,P. Sirisomboon, R. Sothornwit and A. Terdwongworakul: Chapter 3 - The Development of Engineering Technology to Improve the Quality of Production of Tropical Fruit  in Developing Countries, In Focus on Food Engineering Research and Developments, Vivian N. Pletney Editor, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA. (2007) p. 239-305
 1. Panmanas Sirisomboon: Texture Technology for Agricultural Product and Food. Text Book Division, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of technology Ladkrabang, Bangkok,Thailand. 1st edition (2011) 297p., 2nd edition (2012) 309 p. (in Thai).
 1. Panmanas Sirisomboon: Measurement of Texture of Agricultural Product and Food. Text Book Division, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of technology Ladkrabang, Bangkok,  Thailand. 1st edition (May 2016) 509 p., 2nd edition (July 2016) 509 p. (in Thai).

 

Published papers in near infrared spectroscopy

 1. Panmanas Sirisomboon, Munehiro Tanaka, Shuji Fujita, Takayuki Kojima: Evaluation of  pectin constituents of Japanese pear by near infrared spectroscopy, J. Food Engineering  78(2): 701-707 (2007)
 1. Panmanas Sirisomboon, Yuki Hashimoto, Munehiro Tanaka. Study on non-destructive evaluation methods for defect pods for green soybean processing by near-infrared spectroscopy. Journal of Food Engineering, 93 (4), 502-512 (2009) 
 1. Areerat Imsil, Ronnarit Rittiron,Panmanas Sirisomboon and Varipat Areekul, Classification of Hom Mali rice with different degrees of milling based on physicochemical measurements by principal component analysis. Kasetsart Journal: Natural Science, 45(5), 863-873 (2011). 
 1. Panmanas Sirisomboon, Rawiphan Chawbankrang and Apidul Keawkuptong, Evaluation of viscosity and dry rubber content of field and concentrated latex for factory laboratory by near infrared spectroscopy. Research on NR, 6, 297-308 (2011).
 1. Panmanas Sirisomboon, Rawiphan Chowbankrang, Phil Williams, Evaluation of apparent viscosity of Para rubber latex by diffuse reflection near infrared spectroscopy. Applied Spectroscopy, 66(5), 595-599 (2012).
 1. Panmanas Sirisomboon, Munehiro Tanaka, Takayuki Kojima, Phil Williams, Nondestructive Estimation of Maturity and Textural Properties on Tomato ‘Momotaro’ by Near Infrared Spectroscopy. Journal of Food Engineering, 112(3), 218-226, 2012.
 1. Tetsuya Inagaki, Panmanas Sirisomboon, Chang Liu, Warunee Thanapase, and Satoru Tsuchikawa, High accuracy in-line prediction and feasibility of on-site nondestructive estimation of Para rubber quality by spectroscopic methods. Journal of Wood Science, 59(2), 119-126, 2013.
 1. C. Dachoupakan SirisomboonR. Putthang, P. Sirisomboon, Application of near infrared spectroscopy to detect aflatoxigenic fungal contamination in rice. Food Control, 33(1), 207-214, 2013.
 1. P. Sirisomboon,A. Kaewkuptong and P. Williams, Feasibility study on the evaluation of the dry rubber content of field and concentrated latex of Para rubber by diffuse reflectance near infrared spectroscopy. J. Near Infrared Spectrosc. 21, 81–88 (2013).
 1. Panmanas Sirisomboon, Metee Deeprommit, Woradet Suchaiboonsiri, Wipasiri Lertsri, Shortwave near infrared spectroscopy for determination of dry rubber content and total solids content of Para rubber (Hevea brasiliensis) latex. J. Near Infrared Spectrosc. 21(4), 269–279 (2013).
 1. Kannapot Kaewsorn,Panmanas Sirisomboon, Study on evaluation of gamma oryzanol of germinated brown rice by near infrared spectroscopy, J. Innovative Optical Health Sciences, 7(4), (2014).
 1. Ravipat Lapcharoensuk,Panmanas Sirisomboon, Eating quality of cooked rice determination using Fourier transform near infrared spectroscopy, J. Innovative Optical Health Sciences, 7(6), (2014).
 1. K. Kaewsorn andP. Sirisomboon, Determination of the gamma-aminobutyric acid content of germinated brown rice by near infrared spectroscopy, J. Near Infrared Spectrosc. 22(1), 45–54 (2014). Jetsada Posom,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of the thermal properties of Jatropha curcas 
 1. kernels using near-infrared spectroscopy, Biosystems Engineering, 125, 45-53 (2014). 
 2. Panmanas Sirisomboon, Pimpen Pornchaloempong, Peerawat Ramsiri, Skaow Pongkuan and Sarocha Srikornkarn, Evaluation of the salt content of canned sardines in tomato ketchup by diffuse reflection near infrared spectroscopy. J. Near Infrared Spectrosc. 22(5), 329–336 (2014).
 1. Sarocha Srikornkarn,Panmanas Sirisomboon, Feasibility of evaluation of salt content in canned sardine in oil by near infrared spectroscopy. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2, 381-385 (2014).
 1. T. Natcha,S. Panmanas, Detection of Adulteration of Soy Sauce by Brine Using Near Infrared Spectroscopy. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2, 212-217 (2014). 
 1. Kittisak Phetpan,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of the moisture content of tapioca starch using near-infrared spectroscopy, J. Innovative Optical Health Sciences, 8(2), (2014) 1550014 (12 pages).
 1. Lim Chin Hock,Panmanas Sirisomboon, Updated Model for Fast Dry Rubber Content Determination in Natural Rubber Latex Using Shortwave Near Infrared Spectroscopy. KMITL Science and Technology Journal, 14(1) 34-36 (2014).
 1.  Lim Chin Hock,Panmanas Sirisomboon, An updated model for fast total solids content determination in natural rubber latex using shortwave near infrared spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal, 20(1) 60-63 (2014).
 1. Jetsada Posom,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of the moisture content of Jatropha curcas kernels and the heating value of the oil-extracted residue using near-infrared spectroscopy. Biosystems Engineering, 130, 52-59 (2015).
 1. Ravipat Lapchareonsuk,Panmanas Sirisomboon, Sensory Quality Evaluation of Rice Using Visible and Shortwave Near-Infrared Spectroscopy. International Journal of Food Properties, 18(5), 1128-1138, (2015).
 1. Jutharat Nawayon andPanmanas Sirisomboon, Detection of Sugar Solution Adulteration of Fresh Orange Juice by Near Infrared Spectroscopy. International Journal of Bioprocess and Biotechnological Advancements, Volume:1, Issue:1, April 24, 2015.
 1. Phalanon Onsawai andPanmanas Sirisomboon, Determination of dry matter and soluble solids of durian pulp using diffuse reflectance near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 23(3), 167–179, (2015).
 1. Jetsada Posom, Amrit Shrestha, Wanphut Saechua,Panmanas Sirisomboon, Rapid non-destructive evaluation of moisture content and higher heating value of Leucaena leucocephala pellets using near infrared spectroscopy. Energy, 107, 464-472, (2016).
 1. Panmanas Sirisomboon and Jutharat Nawayon, Evaluation of total solids of curry soup containing coconut milk by near infrared spectroscopy. J. Near Infrared Spectroscopy 24(2), 191–198 (2016).
 1. Pimpen Pornchaloempong,Panmanas Sirisomboon and Sakaow Pongkuan, Rapid Evaluation of the salt content of canned sardines in brine using near-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Spectroscopy Letters, 49 (10), 613-618, (2016).
 1. Panchita Taradolsirithitikul,Panmanas Sirisomboon and Cheewanun Dachoupakan Sirisomboon, Qualitative and quantitative analysis of ochratoxin A contamination in green coffee beans using Fourier transform near infrared spectroscopy. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(4) 1260–1266 (2017).
 1. Jetsada Posom, Wanphut Saechua,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of pyrolysis characteristics of milled bamboo using near-infrared spectroscopy. Renewable Energy, 103, 653-665 (2017).
 1. Jetsada Posom,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of lower heating value and elemental composition of bamboo using near infrared spectroscopy. Energy, 121, 147-158 (2017).
 1. Panmanas Sirisomboon and Jutarat Nawayon, Evaluation of soluble solids of curry soup containing coconut milk by near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 25(3) 203-210 (2017).
 1. Jetsada Posom,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of the higher heating value, volatile matter, fixed carbon and ash content of ground bamboo using near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 25(5) 301–310 (2017).
 1. Chin Hock Lim,Panmanas Sirisomboon, Evaluation of prevulcanizate relaxed modulus of prevulcanised natural rubber latex using Fourier transform near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 25(6) 407-415 (2017).
 2. Panmanas SirisomboonKannapot Kaewsorn,Satthawat Thanimkarn and Kittisak Phetpan, Non-linear viscoelastic behavior of cooked white, brown, and germinated brown Thai jasmine rice by large deformation relaxation test. International Journal of Food Properties, 20(7), (2017).
 3. Panchita Taradolsirithitikul, Panmanas SirisomboonCheewanun Dachoupakan Sirisomboon, Qualitative and quantitative analysis of ochratoxin A contamination in green coffee beans using Fourier transform near infrared spectroscopy. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(4) 1260-1266 (2017).
 4. Panmanas Sirisomboon and Jetsada Posom, A new creep model for studying the non-linear viscoelastic behavior of cooked white, brown and germinated brown Thai jasmine rice by large deformation testing. Heliyon, 4(8) (2018). 
 5. Lampan Khurnpoon and Panmanas Sirisomboon, Rapid evaluation of the texture properties of melon (Cucumis melo L. Var. reticulata cv. Green net) using near infrared spectroscopy. Journal of Texture Studies 49(4) 387-394 (2018).
 6. Ekkapong Cheevitsopon and Panmanas Sirisomboon, Evaluation of salt content of curry soup containing coconut milk by near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy 26(3), (2018).
 7. Chin Hock Lim and Panmanas Sirisomboon, Near infrared spectroscopy as an alternative method for rapid evaluation of toluene swell of natural rubber latex and its products. Journal of Near Infrared Spectroscopy 26(3) (2018).
 8. Ekkapong Cheevitsopon and Panmanas Sirisomboon, Rapid evaluation of fat content in curry soup containing coconut milk by using near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy 26(1), (2018).

 

Oral presentation:

 1. Panmanas Sirisomboon, Yuki Hashimoto and Munehiro Tanaka 2008. Study on Non-destructive Evaluation Methods for Defect Pods for Green Soybean Processing by Near-Infrared Spectroscopy. Annual Meeting on the Japanese Society of Agricultural Machinery, 27 - 30 March 2008. Miyazaki Kanko Hotel 1-1-1 Matsuyama, Miyazaki-city, Miyazaki-prefecture, Japan.
 1. Panmanas Sirisomboon, Jittra Duangchang. 2009. Prediction and analysis of peel essential oil of pomelo by NIR spectroscopy. 10th International Conference of Thailand Society of Agricultural Engineering on “Innovations of Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind” 1-3 April 2009, Suranaree Univeristy of Technology, THAILAND.
 1. Panmanas Sirisomboon, Warunee Thanapase, Ravipat Lapcharoensuk 2009. Identification of Different Storage Duration of Pomelo (Kao Num Peung Variety) by Near Infrared Spectroscopy using SIMCA. 10th International Conference of Thailand Society of Agricultural Engineering on Innovations of Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind” 1-3 April 2009, Suranaree Univeristy of Technology, THAILAND.
 1. Panmanas Sirisomboon, Charoonpong Theamprateep 2009. Maturity Classification of Kao Nampueng Pomelo Fruit using Visible Range Spectrum. 10th International Conference of Thailand Society of Agricultural Engineering on “Innovations of Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind” 1-3 April 2009 , Suranaree Univeristy of Technology, THAILAND.
 1. Panmanas Sirisomboon, Suppakit Howvimanporn 2009. Determination of soluble solids of honey by near infrared spectroscopy. 10th International Conference of Thailand Society of Agricultural Engineering on “Innovations of Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind” 1-3 April 2009, Suranaree Univeristy of Technology, THAILAND.
 1. P. Sirisomboon, W. Thanapase, S. Kasemsumran and S. Howvimanporn 2009. Identification of honey authenticity by NIRS. The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy. NIR 2009 Breaking the Dawn. 7-16 Novemebr 2009, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand.
 1. Panmanas SIRISOMBOON, Sarid CHURCHART. Prediction of soluble solids content in cut watermelons using near infrared Spectroscopy, The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering “International Conference on Agricultural Engineering” (Novelty, Clean and Sustainable) Chon-Chan Pattaya Resort, Chonburi, Thailand; 31 March-1 April 2011, p 48-1 -48-5.
 1. Panmanas SIRISOMBOONand Apidul KEAWKUPTONG. Evaluation of dry rubber content of concentrated latex by Near-infrared Spectroscopy, The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering “International Conference on Agricultural Engineering” (Novelty, Clean and Sustainable) Chon-Chan Pattaya Resort, Chonburi, Thailand; 31 March-1 April 2011, p 49-1 -49-5.
 1. Panmanas Sirisomboon, Warunee Thanapase, Ravipat Lapcharoensuk. Identification of Different Storage Duration of Pomelo (Kao Num Peung Variety) by Near Infrared Spectroscopy using PLS-DA. The 3rd Asian Near Infrared Symposium (ANS2012) Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand; 14-18 May 2012.
 1. Bandit Thongsroy, Phalanon Onsawai and Panmanas Sirisomboon. Classification of drinking water in Thailand by near infrared spectroscopy, The 6th TSAE International conference, Huahin Grand Hotel & Plaza, Hua Hin, Thailand during April 1-4, 2013.
 1. Wantanee Phoonphatthanachai and Panmanas Sirisomboon. Feasibility study for the evaluation of moisture content in tapioca starch cake by near Infrared spectroscopy. The 3rd International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2013), The Sukosol, Bangkok, Thailand during August 21-24, 2013.
 1. Kannapot Kaewsorn and Panmanas Sirisomboon. Feasibility study for evaluation of gamma-aminobutyric acid (GABA) content of germinated brown rice by visible and near infrared spectroscopy. The 7th TSAE International conference, Krungsri River Hotel, Ayudhya, Thailand during April 2-4, 2014. 
 1. Aphichart Sompiw and Panmanas Sirisomboon. Evaluation of Para rubber latex viscosity using shortwave near infrared spectroscopy. The 7th TSAE International conference, Krungsri River Hotel, Ayudhya, Thailand during April 2-4, 2014.
 1. Kittisak Phetpan and Panmanas Sirisomboon. Feasibility study for the evaluation of moisture content in tapioca starch cake by near infrared reflectance spectroscopy. The 7th TSAE International conference, Krungsri River Hotel, Ayudhya, Thailand during April 2-4, 2014.
 1. Natcha Thitibunjan and Panmanas Sirisomboon. Feasibility study on evaluation of salt content of Massaman curry soup using near infrared spectroscopy. The 7th TSAE International conference, Krungsri River Hotel, Ayudhya, Thailand during April 2-4, 2014.
 1. Jutharat Nawayon and Panmanas Sirisomboon. Feasibility study on evaluation of total solids of Massaman curry soup using near infrared spectroscopy. The 7th TSAE International conference, Krungsri River Hotel, Ayudhya, Thailand during April 2-4, 2014.
 1. Jetsada Posom and Panmanas Sirisomboon. Development of the technique for measuring of oil content and thermal properties of biomass by non-destructive method using near infrared spectroscopy: case study of Jatropha cur as kernels. RRI-MAG Congress I, the Twin Tower, Bangkok, Thailand Thailand during April 3-5, 2014 (in Thai).
 1. Aphichart Sompiw and Panmanas Sirisomboon. Nondestructive evaluation technique for viscosity, alkalinity and potassium hydroxide number in concentrated para rubber latex by near infrared spectroscopy. RRI-MAG Congress I, the Twin Tower, Bangkok, Thailand during April 3-5, 2014 (in Thai).
 1. Jutharat Nawayon and Panmanas Sirisomboon, Detection of adulteration of orange juice by sugar solution using near infrared spectroscopy. The Second International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi2014), Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, during 1-3 December 2014.
 1. Srocha Srikornkarn and Panmanas Sirisomboon, Feasibility of evaluation of salt content of canned sardines in oil by near infrared spectroscopy. The Second International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi2014), Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, during 1-3 December 2014.
 1. Sakaow Pongkuan and Panmanas Sirisomboon, Feasibility study on evaluation of salt content in canned sardines in brine by near infrared spectroscopy. The Second International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi2014), Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, during 1-3 December 2014.
 1. Kittisak Phetpan and Panmanas Sirisomboon, Application of near infrared spectroscopy for detection of steroid adulteration in traditional Thai medicine. The Second International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi2014), Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, during 1-3 December 2014.
 1. Natcha Thitibunjan and Panmanas Sirisomboon, Detection of adulteration of soy sauce by brine using near infrared spectroscopy. The Second International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi2014), Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, during 1-3 December 2014.
 1. Panmanas Sirisomboon, Teerapong  Pholpho and Jutharat Nawayon, Classification of orange juice adulterated by table sugar solution using principal component analysis, The 11th International Conference “Inter-University Cooperation Program” “ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 30 March – 3 April 2015 at Soaltee Crowne Plaza Kathmandu Hotel, Federal Democratic Republic of Nepal.
 1. Taradolsirithitikul, P., Sirisomboon, P., & Sirisomboon, C. D. (2015). Application of Near Infrared Spectroscopy to detect fungal contamination in green coffee beans. In The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, (pp. 284 -291). Mandarin Hotel Bangkok by Centre Point, Bangkok, Thailand.
 1. Kittisak Phetpan, Vasu Udompetaikul, Panmanas Sirisomboon, A study of the influence of sugarcane variety on sugar content prediction using shortwave near-infrared spectroscopy. The 9th TSAE International Conference (TSAE2016), IMPACT Exhibition and Convention Center, Hall 7, Bangkok, Thailand, during September 8-10, 2016.
 1. Jiraporn Onmankong,Panmanas Sirisomboon, Feasibility study of evaluation of ammonium laurate soap content in natural rubber latex by near infrared spectroscopy. The 9th TSAE International Conference (TSAE2016), IMPACT Exhibition and Convention Center, Hall 7, Bangkok, Thailand, during September 8-10, 2016.
 1. Phalanon Onsawai,Panmanas Sirisomboon, Near infrared spectral and physicochemical characteristic of durian pulp at different maturities. The 9th TSAE International Conference (TSAE2016), IMPACT Exhibition and Convention Center, Hall 7, Bangkok, Thailand, during September 8-10, 2016.
 1. Panmanas Sirisomboon, Natthanant Bangkha, Tanatip Buranavanitkul, Pattawee Wutthigarn, Evaluation of nutrition in oil palm leaves using near-infrared spectroscopy. The 9th TSAE International Conference (TSAE2016), IMPACT Exhibition and Convention Center, Hall 7, Bangkok, Thailand, during September 8-10, 2016.
 1. Jetsada Posom,Panmanas Sirisomboon, Axel Funke, Jessica Heinrich, Jessica Maier, Pia Griesheimer, Near infrared spectroscopy as an alternative method to thermogravimetric analysis for evaluation of volatile matter of bamboo wood chips. The 9th TSAE International Conference (TSAE2016), IMPACT Exhibition and Convention Center, Hall 7, Bangkok, Thailand, during September 8-10, 2016.
 1. Jetsada Posom,Panmanas Sirisomboon, Axel Funke, Jessica Heinrich, Jessica Maier and Pia Griesheimer. Feasibility of evaluation of pyrolysis characteristic of bamboo chips using of near infrared spectroscopy. Asian NIR Symposium 2016 in Kagoshima, Japan, the Shiroyama hotel during 30 November to 3 December 2016.
 1. Panmanas Sirisomboon, NIR spectroscopy for quality evaluation of fruits and vegetables, International Conference on Advances in Science & Engineering (ICASE-2017)   January, 20-22, 2017, Regent’s International College, Bangkok, Thailand.
 1. Kantharat Klomkeang,Panmanas Sirisomboon. Scanning precision test for organic and inorganic tomatoes at different maturity levels. The 10th TSAE International Conference (TSAE2017), IMPACT Exhibition and Convention Center, IMPACT FORUM 2, Bangkok, Thailand, during September 7-9, 2017.
 1. Thitima Phanomsophon,Panmanas Sirisomboon. Precision test for monitoring of acetification process in vinegar fermented bioreactor using near infrared spectroscopy. The 10th TSAE International Conference (TSAE2017), IMPACT Exhibition and Convention Center, IMPACT FORUM 2, Bangkok, Thailand, during September 7-9, 2017.
 1. Sneha Sharma,Panmanas Sirisomboon. Precision test for spectral characteristic of on-line Vis-NIR versus at-line NIR spectroscopy for measuring total soluble solids of mango (Mangifera indica CV Nam Doc Mai). The 10th TSAE International Conference (TSAE2017), IMPACT Exhibition and Convention Center, IMPACT FORUM 2, Bangkok, Thailand, during September 7-9, 2017.
 1. Kritsanaphon Leepaitoon,Panmanas Sirisomboon. Precision test for spectral characteristic of on-line Vis-NIR versus at-line NIR spectroscopy for measuring total soluble solids of durian (Durio zibethinus cv Monthong). The 10th TSAE International Conference (TSAE2017), IMPACT Exhibition and Convention Center, IMPACT FORUM 2, Bangkok, Thailand, during September 7-9, 2017.
 2. Rashphon Chunsri,Panmanas Sirisomboon. Precision test for spectral characteristic of on-line Vis-NIR versus off-line NIR spectroscopy for measuring dry matter of durian (Durio zibethinus cv Monthong). The 10th TSAE International Conference (TSAE2017), IMPACT Exhibition and Convention Center, IMPACT FORUM 2, Bangkok, Thailand, during September 7-9, 2017.

 

ทุนวิจัยที่ได้รับด้าน near infrared spectroscopy:

 1. การประเมินดัชนีคุณภาพภายในและภายนอกของส้มโอเพื่อการส่งออกที่ระยะเวลาเก็บรักษาต่างๆ กันด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกคโตรสโคปี (ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000 บาท ปี 2551)
 2. โครงการการวิเคราะห์ค่าปริมาณเนื้อยางแห้งและความหนืดของน้ำยางข้นสำหรับห้องปฏิบัติการในโรงงานด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (สกว. ฝ่าย  อุตสาหกรรม ในโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา  ปี 2552 132,000 บาท)
 3. โครงการการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพารา โดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (ทุนวิจัยงบประมาณ แผ่นดิน ประจำปี  2553-2554 โดยพิจารณาโครงการโดยสภาวิจัย 551,200 บาท และ สกอ.  192,800 บาท) 
 4. โครงการการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในเนื้อแตงโมด้วยเทคนิคที่ไม่ทำลายด้วยวิธีเนียร์ อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554โดยพิจารณาโครงการโดย สภาวิจัย 242,500บาท) 
 5. โครงการการตรวจสอบคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งโดยวิธีแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy (เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 72,000 บาท ปี 2554) 
 6. โครงการการวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดหรือสารกาบาในข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555โดยพิจารณา โครงการโดยสภาวิจัย 1,207,000 บาท)
 7. โครงการการพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณน้ำมันและสมบัติเชิงความร้อนของชีวมวลโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี: กรณีศึกษา เนื้อในเมล็ดสบู่ดำ (ประจำปี 2556 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,000 บาท)
 8. โครงการการวิเคราะห์ปริมาณเกลือของปลาซาร์ดีนในอุตสาหกรรมผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋องด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (ประจำปี 2556 ทุนพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 924,000 บาท)

04 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1401 ครั้ง

Engine by shopup.com